บอร์ด ความรัก,อิหร่านอาเซอร์ไบจันตามรอยไฟศักดิ์สิทธิ์เมืองซูซา ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลอิหร่าน อาเซอร์ไบจัน ตามรอยไฟศักดิ์สิทธิ์ เมืองซูซา Susaเมืองซูซา Susa เมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก มีประวัติย้อนหลังไปได้ถึง 6,000 ปีของชนชาติโบราณอีแลมไมท์ ที่เข้ามาตั้งรกรากในดินแดนแถบนี้ก่อนหน้าชาวอารยันเปอร์เซียน ร่วมสมัยกับ อาณาจักรสุเมเรียนแห่งเมโสโปเตเมีย สมัยพระเจ้าดาริอุสที่ 1มหาราช ได้ใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการปกครอง เมื่อ 522 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันยังมีซากเมืองเก่าหลงเหลืออยู่สุสานของศาสดาพยากรณ์ แดเนียล Daniel Prophet Tomb แดเนียลเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้เผยแพร่พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า หนังสือของแดเนียล กล่าวว่า แดเนียลอาศัยอยู่ในบาบิโลนและอาจได้มาเยี่ยมชม สถานที่ของเมืองซูซา แต่สถานที่ที่เขาเสียชีวิตไม่ได้ระบุไว้ ประเพณีดั่งเดิมในหมู่ชาวยิวและชาวอาหรับก็คือ เขาจะถูกฝังอยู่ในเมืองซูซา ทุกวันนี้ สุสานของแดเนียลในเมืองซูซา เป็นสถานที่น่าสนใจในท้องถิ่นสุสานของศาสดาพยากรณ์ แดเนียล Daniel Prophet Tombสุสานของศาสดาพยากรณ์ แดเนียล Daniel Prophet Tombซากพระราชวังของพระเจ้าดาริอุส The ruin of Darius Palace ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก พระเจ้าดาริอุสมหาราช (549 - 486 ปีก่อนคริสตกาล) ทรงเป็นมหาราชองค์ที่ 2 ต่อจาก พระเจ้าไซรัสมหาราช เป็นพระโอรสของเจ้าชายองค์หนึ่งใน ราชวงศ์อะคามีนิด โดยทรงครองราชย์เมื่อ 522 ปี ก่อนค.ศ. เมื่อพระชนม์ได้ 27 พรรษา ตลอด 36 ปีในรัชกาลทรงสร้างทั้งความเจริญและความแข็ง แกร่งให้กับ จักรวรรดิเปอร์เซีย ทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ 486 ปี ก่อนค.ศ. ขณะพระชนม์ได้ 63 พรรษา พระเจ้าเซอร์ซีส มหาราช พระราชโอรสจึงขึ้นครอง ราชย์สืบต่อมาซากพระราชวังของพระเจ้าดาริอุส The ruin of Darius Palace ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก พระเจ้าดาริอุสมหาราช (549 - 486 ปีก่อนคริสตกาล) ทรงเป็นมหาราชองค์ที่ 2 ต่อจาก พระเจ้าไซรัสมหาราช เป็นพระโอรสของเจ้าชายองค์หนึ่งใน ราชวงศ์อะคามีนิด โดยทรงครองราชย์เมื่อ 522 ปี ก่อนค.ศ. เมื่อพระชนม์ได้ 27 พรรษา ตลอด 36 ปีในรัชกาลทรงสร้างทั้งความเจริญและความแข็ง แกร่งให้กับ จักรวรรดิเปอร์เซีย ทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ 486 ปี ก่อนค.ศ. ขณะพระชนม์ได้ 63 พรรษา พระเจ้าเซอร์ซีส มหาราช พระราชโอรสจึงขึ้นครอง ราชย์สืบต่อมาซากพระราชวังของพระเจ้าดาริอุส The ruin of Darius Palaceซากพระราชวังของพระเจ้าดาริอุส The ruin of Darius Palaceป้อมซูซา Susa Fort หรือที่รู้จักกันในนาม “ป้อมฝรั่งเศส” (French Fortress) สร้างในปี ค.ศ. 1897 เมื่อนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส “นายช๊าค เดอ มอร์แกน” เข้ามาขุดค้นโบราณสถานที่เมืองซูซา เขาได้ขอให้ รัฐบาลฝรั่งเศสสร้างป้อมบนยอดเขาอะโคโปล เพื่อเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทีมงานขุดค้นป้อมซูซา Susa Fortป้อมซูซา Susa Fortป้อมซูซา Susa Fortป้อมซูซา Susa Fortพิพิธฑภัณฑ์ซูซ่า susa museumพิพิธฑภัณฑ์ซูซ่า susa museumพิพิธฑภัณฑ์ซูซ่า susa museum